[39] Politechnika Opolska vs Uniwersytet Gdański

Przeczytaj

[35] Uniwersytet Rzeszowski vs Politechnika Wrocławska

Przeczytaj

[31] Uniwersytet Gdański vs Uniwersytet Rzeszowski

Przeczytaj

[27] Politechnika Wrocławska vs Politechnika Opolska

Przeczytaj

[15] Uniwersytet Rzeszowski vs Politechnika Opolska

Przeczytaj

[11] Uniwersytet Gdański vs Politechnika Wrocławska

Przeczytaj

Grupa C

Przeczytaj

Grupa C

Przeczytaj

Uniwersytet Rzeszowski

Przeczytaj

Politechnika Wrocławska

Przeczytaj